miércoles, 22 de mayo de 2013

Conclusions de les Pràctiques
A mode de conclusions, la meva intervenció a l’escola Montessori-Palau de Girona considero que ha sigut personal, acadèmica i laboralment molt satisfactòria. D’unes 75 hores presencials que requereix el Pràcticum II, n’hauré fet unes 400 aproximadament. El meu interès, implicació i predisposició per dur a terme una bona feina ha sigut primordial des del principi (vaig inclús començar les pràctiques abans que el semestre s’iniciés).

L’escola, al ser dels primers anys que rebien alumnes en pràctiques, ha estat molt oberta a rebre i delegar les propostes d’intervenció que han anat sorgint i hem creat un molt bon clima de treball entre tots els professionals del centre. Val a dir que no he tingut unes pràctiques massa pautades ni dirigides, fet que va fer que al principi em  sobtés una mica ja que jo comptava amb la referència de les pràctiques que vaig realitzar l’any passat a l’Escola Thau de Barcelona. Vaig entendre ràpidament que no tindria un dia a dia amb la meva tutora de pràctiques. Tanmateix, he procurat acordar sessions cada dues setmanes per posar en comú la feina que he anat realitzant. D’aquesta manera, doncs, considero que personalment he portat força el ritme de comunicació amb la meva tutora de centre i intercanvi sobre feina feta i a fer, essent aquests aspectes fonamental per a saber si s’estan fent bé les coses i sense oblidar que sóc una alumna en pràctiques. La comunicació via mail ha sigut també un recurs fonamental entre la meva tutora i jo.

Fent referència als objectius marcats a l’inici del semestre, aquests s’han anat multiplicant tant dins de l’àmbit purament de les pràctiques com també en la vessant laboral dins del propi centre. 

La dificultat o autopercepció de limitació més evident amb la que m’he trobat dins del centre, ha sigut la de desconèixer molts dels materials relatius a la metodologia pedagògica que segueixen al centre. Tanmateix, la resolució sobre aquesta “problemàtica” la vaig gestionar a través dels professors dels quals portava a alumnes i aquest estiu iniciaré el Màster en Pedagogia Montessori. La decisió de cursar el Màster va venir a mans de la directora i de la meva tutora de pràctiques (la psicòloga de l’escola). És l’aspecte personal i laboralment més interessant que m’ha passat dins del centre, ja que és una mostra de confiança sobre la meva persona i sobre la feina que he fet aquests 5 mesos.

A mode autoavaluatiu, considero que he dut a terme una molt bona feina i estic molt il·lusionada per començar el Màster en Pedagogia Montessori aquest Juny. Serà una eina fonamental per aprendre els fonaments teòrics de tota la pràctica que he viscut aquests mesos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario